+32 486/299.688
info@mpservice.be

ALGEMENE VOORWAARDEN MP Service

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1 Onderhavige algemene voorwaarden (hierna genoemd “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle diensten aangeboden door MP Service GCV met maatschappelijke zetel te Overwinningstraat 1, 2840 Terhagen ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0885.934.553 (hierna genoemd “MPS”) aan professionelen (B2B) met vestiging of maatschappelijke zetel in en buiten België (hierna genoemd “Klant”).

1.2 Door het handtekenen van het overeenkomstdocument verklaart de Klant kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden, deze gelezen en goedgekeurd te hebben.

1.3 De Algemene Voorwaarden van MPS zijn ook steeds raadpleegbaar op de website: https://www.mpservice.be/algemenevoorwaarden.html

1.4 Indien geoordeeld zou worden dat een bepaling van de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, heeft zulks geen gevolgen voor de andere clausules en bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de overeenkomst .

1.5 Het zich niet of niet tijdelijk beroepen door MPS op een bepaling voorzien in de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking naar de toekomst toe.

1.6 De Klant mag de met MPS afgesloten overeenkomst niet overdragen aan een derde, dan middels een schriftelijk akkoord van MPS.

Artikel 2. OFFERTES – OVEREENKOMST

2.1 Offertes zijn louter indicatief en verbinden MPS op geen enkele wijze ten opzichte van de Klant.

2.2 De overeenkomst tussen MPS en de Klant komt tot stand op het ogenblik van de ondertekening van het overeenkomstdocument door de Klant.

2.3 MPS en de Klant hebben steeds het recht om de inhoud van het overeenkomstdocument te wijzigen. Wijzigingen dienen steeds expliciet en schriftelijk door MPS en de Klant te worden goedgekeurd. Bij gebrek aan expliciete en schriftelijke goedkeuring door beide partijen blijft de laatste versie van het overeenkomstdocument van kracht.

Artikel 3. DIENSTVERLENING

3.1 De dienstverlening van MPS kan uitsluitend gekwalificeerd worden als een inspanningsverbintenis ten opzichte van de Klant. MPS garandeert de Klant geen enkel resultaat.

3.2 De door MPS opgegeven termijnen, verbonden aan of voortvloeiend uit de dienstverlening ten opzichte van de Klant, zijn louter indicatief. Deze termijnen verbinden MPS op geen enkele wijze ten opzichte van de Klant. Het verstrijken ervan geeft geen enkel recht op een schadevergoeding.

3.3 De dienstverlening door MPS heeft een niet-exclusief karakter. MPS heeft steeds het recht om haar diensten te verlenen aan derden.

3.4 De Klant verbindt er zich toe om op eerste verzoek van MPS alle faciliteiten en informatie die MPS nodig acht voor haar dienstverlening ter beschikking te stellen. MPS is niet aansprakelijk voor het verlies van materiaal en/of informatie die door de Klant bij de uitvoering van de dienstverlening ter beschikking worden gesteld.

3.5 De Klant verbindt er zich toe om de geleverde diensten en de uitkomst van de dienstverlening op geen enkele manier aan een derde partij ter beschikking te stellen dan mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van MPS.

3.6 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het voorkomen of remediëren van verloren of gewijzigde bestanden, software of andere programma’s, ongeacht de oorzaak van het verlies of de wijziging. De Klant dient steeds over back-up’s te beschikken van alle software en bedrijfsgegevens die onderhevig zijn aan de dienstverlening van MPS.

3.7 De Klant is verplicht om zijn/haar systemen waarvan MPS gebruik maakt te beschermen tegen virussen en gelijkaardige risico’s die een negatief effect kunnen hebben op de kwaliteit van de dienstverlening. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de nodige maatregelen inzake het beheer en beveiliging van zijn/haar ICT-toepassingen.

Artikel 4. GARANTIES

4.1 MPS is tijdens of na de uitvoering van haar dienstverlening niet verantwoordelijk voor de werking van producten of diensten geleverd door derden, noch voor hun compatibiliteit of integratie, noch voor enige informatie die terzake door een derde partij werd verstrekt. De Klant kan zich louter beroepen op de garantieverbintenis van derde-leverancier van producten of diensten. MPS verleent dienaangaande op geen enkele manier een aanvullende garantie.

4.2 De door MPS verleende diensten worden met een normale professionele zorg, op een diligente en competente wijze geleverd. Niettemin hebben deze diensten een algemeen karakter, dat steeds afhankelijk is van en onderhevig is aan de specifieke behoeften van de Klant. MPS is dan ook slechts gehouden tot leveren van diensten die binnen redelijk en commercieel aanvaardbare grenzen gekoppeld kunnen worden aan de specifieke behoeften van de Klant.

4.3 MPS is niet verantwoordelijk voor het verkeerd opvolgen van instructies/aanbevelingen door de Klant of voor het foutief gebruik door de Klant van de aan hem/haar geleverde diensten.

4.4 De Klant is uitsluitend verantwoordelijk voor de geschiktheid van de hardware en/of software om de door hem/haar beoogde diensten van MPS te bekomen. Ingeval van een verkeerde productkeuze of gebrekkige hardware/software, is MPS op geen enkele manier aansprakelijk voor de negatieve gevolgen die hieruit zouden voortvloeien. De Klant dient zich steeds voldoende te informeren over de karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en beperkingen van zijn/haar hardware en/of software, alsook op de hoogte te zijn van mogelijke problemen die zich kunnen stellen bij aanpassing, installatie/integratie en uitbreiding van deze hardware en/of software op advies van MPS.

Artikel 5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Elke Klant maakt op eigen risico gebruik van de diensten van MPS. MPS wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor de negatieve gevolgen voortvloeiend uit haar dienstverlening en aanbevelingen.

5.2 MPS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-conforme en/of gebrekkige diensten en producten die in naam van de Klant of door de Klant, al dan niet op aanbeveling van MPS, bij een derde partij werden aangeschaft.

5.3 MPS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die geheel of gedeeltelijk te wijten is aan een tekortkoming van de Klant of van een derde. Aansprakelijkheid van de Klant ten opzichte van een derde geeft de Klant geen enkel recht om enige vordering in te stellen ten opzichte van MPS.

5.4 De aansprakelijkheid van MPS is ten allen tijde beperkt tot de waarde van de overeenkomst opgenomen in het overeenkomstdocument.

5.5 MPS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of negatieve gevolgen voortvloeiend uit het eigen gebruik door de Klant van de uit de dienstverlening voortvloeiende resultaten. Zij kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die werd veroorzaakt door hardware en/of software afkomstig van derden, of voor schade veroorzaakt door elementen die de Klant of een derde geleverd of geïncorporeerd heeft in het bedrijf, de bedrijfsstructuur, de bedrijfsmaterialen en de hardware/software van de Klant.

Artikel 6. FACTURATIE - BETALING

6.1 Facturen van MPS dienen ten allen tijde binnen de 8 dagen na factuurdatum te worden betaald door de Klant.

6.2 Niet-betaling op de vervaldag voorzien in artikel 6.1 geeft van rechtswege aanleiding tot het verschuldigd zijn door de Klant van een nalatigheidsintrest op jaarbasis gelijk aan de intrestvoet toegepast door de Wet Betalingsachterstand, alsook tot het verschuldigd zijn van een forfaitaire schadevergoeding van 10,00% op het factuurbedrag, met een minimum van 200,00 EUR.

6.3 Protest tegen de facturatie van MPS dient op straffe van verval binnen de acht dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven of per e-mail geadresseerd worden aan MPS. Het protest dient steeds behoorlijk gemotiveerd te worden. Bij het verstrijken van voornoemde termijn zal de facturatie geacht worden in overeenstemming te zijn met de verwachtingen daaromtrent van de Klant. In geval van gedeeltelijk protest verbindt de Klant zich er toe om het niet-betwiste gedeelte van de facturatie onverwijld te betalen.

Artikel 7. BEEINDIGING - OPSCHORTING OVEREENKOMST

7.1 De tussen MPS en de Klant afgesloten overeenkomst is steeds opzegbaar, behoudens de uitzonderingen voorzien in onderhavig artikel.

7.2 Bij niet-betaling door de Klant van de facturatie op de vervaldatum heeft MPS het recht om de dienstverlening ten opzichte van de Klant op te schorten en dit zolang de achterstallige facturatie onbetaald blijft. De wederopstartkosten van de website worden op de klant verhaald ten bedrage van 1 uur werk in regie. Pas na ontvangst van betaling zal de website weer online gezet worden.

7.3 Opzegging van de overeenkomst door de Klant dient per aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van MPS te gebeuren. Binnen de 5 werkdagen na ontvangst van dit aangetekend schrijven zal het online bestelplatform gedeactiveerd worden.

7.4 Niet-betaling door de Klant van de openstaande facturatie binnen de acht dagen na datum van ingebrekestelling zal geïnterpreteerd worden als éénzijdige verbreking door de Klant van de met MPS afgesloten overeenkomst. Voornoemde éénzijdige verbreking geeft aanleiding tot het verschuldigd zijn door de klant van het resterend openstaand saldo van de overeenkomst, zoals werd vermeld in het overeenkomstdocument, onverminderd het recht van MPS om een hogere schadevergoeding te eisen die in overeenstemming is met de reëel geleden schade.

7.5 MPS heeft het recht om middels de verzending van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang een einde maken aan de tussen partijen afgesloten overeenkomst, zonder dat de Klant recht heeft op een schadevergoeding, wanneer zich één van de volgende gebeurtenissen of een andere gebeurtenis met een vergelijkbaar effect zich voordoet: (a) indien de Klant het faillissement aanvraagt; (b) indien de Klant failliet wordt verklaard; (c) indien zich een gebeurtenis voordoet die vergelijkbaar is met de gebeurtenissen die beschreven zijn in de punten (a) en (b) hierboven met betrekking tot de Klant onder de wetgeving van het rechtsgebied waar de Klant zijn/haar zetel heeft; (d) indien de Klant een ernstige contractuele of buitencontractuele wanprestatie levert die een verdere samenwerking tussen partijen onmogelijk maakt; (e) indien de Klant de intellectuele eigendomsrechten van MPS heeft geschonden of dreigt te schenden. (f) indien de Klant betrokken is bij een fusie of opgesplitst wordt in verschillende entiteiten, de Klant ontbonden wordt of zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk worden overgedragen, geliquideerd, vereffend, stopgezet of naar het buitenland worden overgebracht, of wanneer een beslissing in die zin wordt genomen; (g) er een belangrijke wijziging plaatsvindt in het bestuur van de Klant; (h) er beslag wordt gelegd op (een deel van) het vermogen van de Klant of dit het voorwerp vormt van een gedwongen tenuitvoerlegging en, in geval van bewarend beslag, dit niet binnen de dertig (30) dagen wordt vrijgegeven of het beslag wordt opgeheven.

7.6 Bij beëindiging van de overeenkomst verbinden MPS en de Klant zich er toe om alle informatie, data en andere bedrijfsgegevens en/of materialen binnen de 5 werkdagen na het einde van de overeenkomst aan elkaar terug te geven. De Klant verleent aan MPS echter het recht om een kopie bij te houden van de gegevens die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband stond door haar uitgevoerde dienstverlening.

Artikel 8. KLACHTEN

8.1 Klachten omtrent de staat, de werking en de conformiteit van de dienstverlening van MPS dienen binnen de 48 uur per e-mail of per aangetekend schrijven, op straffe van verval gemeld te worden. Bij het verstrijken van voornoemde termijn wordt de dienstverlening van MPS geacht in overeenstemming te zijn met datgene waartoe MPS zich verbonden heeft en met de verwachtingen daaromtrent van de Klant.

Artikel 9. OVERMACHT

9.1 MPS kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens de niet-nakoming van haar verplichtingen, indien deze niet-nakoming te wijten is aan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk van de wil van MPS tot stand zijn gekomen en waarvan de 3 gevolgen ondanks het nemen van alle mogelijke voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Storingen in telecommunicatievoorzieningen en overheidsbeslissingen die een ernstige impact hebben op de dienstverlening worden steeds aanzien als overmacht.

9.2 Overmacht in hoofde van een leverancier of derde waarop MPS bij de uitvoering van haar dienstverlening ten opzichte van de Klant beroep doet, zal gelijkgesteld worden met overmacht in hoofde van MPS.

9.3 Technische problemen bij MPS of de Klant kunnen gelijkgesteld worden met overmacht wanneer deze de uitvoering van de dienstverlening dermate bemoeilijken dat een adequate en correcte uitvoering van de dienstverlening onmogelijk zou zijn. Indien deze situatie zich voordoet heeft MPS het recht om alle voorlopige maatregelen te nemen die zij passend acht.

9.4 In geval van overmacht worden de contractuele verplichtingen van MPS opgeschort. Indien de periode van overmacht een duurtijd aanneemt van meer dan 1 maand, en MPS zich nog steeds in de onmogelijkheid bevindt om haar contractuele verplichtingen ten opzichte van de Klant uit te voeren, zijn zowel MPS als de Klant beide bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en kosteloos te ontbinden, zonder dat er in dat geval in hoofde van MPS enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of enige andere vorm van compensatie ten voordele van de Klant.

Artikel 10. CONFIDENTIALITEIT/GEBRUIK EINDKLANTGEGEVENS

10.1 Door aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden, geeft de Klant uitdrukkelijk toestemming aan MPS en diens aangestelden om toegang te verkrijgen tot alle bedrijfsgegevens, waarvan MPS het nodig acht deze te consulteren voor de uitoefening van haar dienstverlening. De Klant geeft hierbij eveneens uitdrukkelijk toestemming aan MPS om deze data intern te verwerken met oog op de uitvoering van de dienstverlening.

10.2 MPS heeft het recht om beroep te doen op derden met oog op de uitvoering van dienstverlening ten opzichte van de Klant. De Klant aanvaardt hierbij dat MPS desgevallend vertrouwelijke bedrijfsgegevens van de Klant ter beschikking stelt aan derden.

10.3 De Klant geeft MPS de toestemming om de resultaten van de dienstverlening op anonieme basis intern te verwerken voor marketingdoeleinden, met oog op profilering van haar diensten naar derden toe.

10.4 De Klant geeft aan MPS de toestemming om zijn/haar bedrijfsgegevens aan te wenden indien dit noodzakelijk is voor: (a) de nakoming door MPS van een verplichting waaraan men onderworpen is krachtens een wet, decreet of ordonnantie; (b) de nakoming van een gerechtelijke beslissing, (c) de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van MPS.

10.5 De Klant geeft MPS uitdrukkelijke de toestemming de gegevens van de eindklanten te gebruiken voor de verdere promotie van het MPS platform via mailings, aanbiedingen door derden en andere communicatiemiddelen.

10.6 De Klant verbindt er zich toe om alle bedrijfsgegevens van MPS geheim te houden tegenover derden. De Klant erkent dat de intellectuele eigendomsrechten van MPS dienen te worden beschouwd als een bedrijfsgeheim van MPS. Deze verplichting overleeft elke overeenkomst gedurende een periode van twee jaar. Indien de Klant voorgaande verplichting tot geheimhouding niet naleeft of niet volledig naleeft, is de Klant een niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van 1.000,00 EUR voor elke overtreding en 100,00 EUR voor elke dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat dit afbreuk doet aan het recht van MPS haar reële schade te eisen.

10.7 De Klant verbindt er zich toe om MPS te vrijwaren tegen elke vorm van aansprakelijkheid voortvloeiend uit de verstrekking door de Klant aan MPS van bedrijfsgegevens toebehorend aan een derde partij, en dit met oog op de uitvoering van de dienstverlening.

Artikel 11. INTELLECTUELE EIGENDOM

11.1 MPS draagt tijdens of na haar dienstverlening geen enkel intellectueel eigendomsrecht over aan de Klant.

11.2 De intellectuele rechten op alle diensten van MPS, alsook op de toegepaste software, methodes, modellen, beschrijvingen, specificaties, modules, documentatie, behoren exclusief toe aan MPS. De door MPS ontwikkelende technieken, know-how, ideeën, die tijdens de dienstverlening ten opzichte van de Klant werden ontwikkeld/geoptimaliseerd zijn eveneens de exclusieve eigendom van MPS. De Klant kan geen enkele aanspraak doen gelden op de door MPS ontwikkelde intellectuele rechten.

11.3 De Klant verleent aan MPS en alle klanten van MPS een kosteloos en licentievrij recht om gebruik te maken van alle aan de Klant toebehorende intellectuele eigendomsrechten zoals afbeeldingen, beschrijvingen, enz met oog op de uitvoering van de dienstverlening.

11.4 Indien MPS bij de uitvoering van haar dienstverlening ten opzichte van de Klant gebruik maakt van intellectuele rechten die eigendom zijn van een derde, zijn de licentievoorwaarden, garanties, ondersteuningsmodaliteiten en andere voorwaarden van deze derde op het gebruik van deze intellectuele rechten van toepassing. MPS zal zich ten opzichte van de Klant niet verbinden tot het leveren van aanvullende licenties of garanties.

11.5 De Klant verbindt er zich toe om MPS te vrijwaren tegen elke vorm van aansprakelijkheid voortvloeiend uit de verstrekking door de Klant van intellectuele eigendomsrechten, toebehorend aan derde partij, met oog op de uitvoering van de dienstverlening. Indien de Klant verneemt dat de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij geschonden worden of indien een derde beweert dat het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten een schending is van zijn/haar rechten of dat van een andere derde of op een andere manier onwettig is, verbindt de Klant zich er toe om MPS hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en alle informatie en bijstand verlenen die MPS redelijkerwijze kan verlangen met oog op stopzetting van de schending van de intellectuele eigendomsrechten van deze derde.

11.6 Schending door de Klant van de in onderhavig artikel opgenomen bepalingen geeft aanleiding tot het verschuldigd zijn door de Klant van een forfaitere vergoeding van 1.000,00 EUR per inbreuk en 100,00 EUR per dag dat de inbreuk verder blijft duren, onverminderd het recht van MPS om het bedrag van haar reële schade in te vorderen.

Artikel 12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

12.1 Het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige Algemene Voorwaarden en de bestelbon, alsook op de tussen MPS en de Klant tot stand gekomen overeenkomst. Bij geschillen zijn uitsluitend de Rechtbank van Koophandel Antwerpen – afdeling Mechelen en het Hof van Beroep te Antwerpen bevoegd.